Privacyverklaring

Lidwine Boots Ritueel begeleiden bij afscheid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lidwine Boots Ritueel begeleiden bij afscheid
www.lidwineboots.nl
Wevestraat 40 5708 AG Helmond  +31649809867

Lidwine Boots is de Functionaris Gegevensbescherming van Lidwine Boots Ritueel begeleiden bij afscheid . Zij is te bereiken via mail@lidwineboots.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Lidwine Boots Ritueel begeleiden bij afscheid verwerkt geen persoonsgegevens omdat op mijn site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruik ik geen social media plugins.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Lidwine Boots Ritueel begeleiden bij afscheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Gewone persoonsgegevens, bewaartermijn voor de duur van de opdracht
Bijzondere persoonsgegevens, bewaartermijn 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Lidwine Boots Ritueel begeleiden bij afscheid verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Lidwine Boots Ritueel begeleiden bij afscheid gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lidwine Boots Ritueel begeleiden bij afscheid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@lidwineboots.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lidwine Boots Ritueel begeleiden bij afscheid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Lidwine Boots Ritueel begeleiden bij afscheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij, via mail@lidwineboots.nl